TRATAMENTO DE ESGOTOS SANÍTARIOS E EFLUENTES INDUSTRIAIS